Saturday, November 27, 2021
You are here: > Office-of-NRCT>internal-units

NRCT Internal Units   

      

Divisions/Groups/Sections

Thai

English

1. สำนักงานเลขานุการกรม

Office of Secretariat

   1.1 ฝ่ายเลขานุการบริหาร

Executive Secretariat Section

   1.2 ฝ่ายสารบรรณกลาง

Documents Section

   1.3 ฝ่ายพัสดุ

Supplies Section

   1.4 ฝ่ายนิติการและวิจัย

Legal and Disciplines Section

   1.5 ฝ่ายอาคารสถานที่

Building Section

   1.6 กลุ่มการคลังและงบประมาณ

Finance and Budget Group

   1.7 กลุ่มทรัพยากรบุคคล

Human Resource Group

   1.8 กลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Information and Public Relation Group

   1.9 กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร

Organizational Policy and Strategy Group

2. กองการต่างประเทศ

Division of International Affairs

   2.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

General Administration Section

   2.2 ฝ่ายนโยบายและพัฒนาการวิจัยต่างประเทศ

International Policy and Research Development Section

   2.3 ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ

International Research Promotion Section

   2.4 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์การวิจัย

International Relation for Research Section

3. กองนโยบายและแผนการวิจัย

Division of Research Policy and Plan

   3.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

General Administration Section

   3.2 ฝ่ายนโยบายและทิศทางการวิจัย

Policy and Research Direction Section

   3.3 ฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัย

Research Strategy Section

   3.4 ฝ่ายประสานและขับเคลื่อนการวิจัย

Cooperation and Research Driving Section

   3.5 กลุ่มวิทยาการและสภาวิจัยแห่งชาติ

Science And National Research Council Group

4. กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

Division of Plan Administration and Research Budget

   4.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

General Administration Section

   4.2 ฝ่ายแผนงบประมารการวิจัยของชาติ

National Research Budget Plan Section

   4.3 ฝ่ายวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณ

Analysis and Budget Allocation Section

   4.4 ฝ่ายติดตามการใช้งบประมาณการวิจัย

Monitoring Research Budget Section

4.5 ฝ่ายบริหารแผนงานและโครงการพิเศษและเร่งด่วน

Plan Administration and Special and Urgent Projects Section

4.5.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย

Center of Research and Development of Thai Behavioral System

5. กองประเมินผลและการจัดการความรู้การวิจัย

Division of Research Evaluation and Knowledge Management

   5.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

General Administration Section

   5.2 ฝ่ายประเมินผลการวิจัยของประเทศ

National Research Evaluation Section

   5.3 ฝ่ายดัชนีการวิจัยของประเทศ

National Research Index Section

   5.4 ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย

Section of Research Knowledge Management

   5.6 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ

National Biological Control Research Center

6. กองมาตรฐานการวิจัย

Division of Research Standards

   6.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

General Administration Section

   6.2 ฝ่ายพัฒนามาตรฐานการวิจัย

Research Standart Development Section

   6.3 ฝ่ายส่งเสริมและขับเคลื่อนมาตรฐานการวิจัย

Research Standardization Promotion Section

   6.4 ฝ่ายกำกับและรับรองมาตรฐานการวิจัย

Research Standard Accreditation Section

   6.5 สำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

Office of National Standard for Research Animals

   6.6 สำนักงานมาตรฐานการวิจัย

Office for Human Subject Research Standard

7. ศูนย์สารสนเทศการวิจัย

Research Information And Data Center

   7.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

General Administration Section

   7.2 ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลการวิจัยของประเทศ

Research Information System Development Section

   7.3 ฝ่ายบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศการวิจัย

Research Information System Management Section

   7.4 ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล

Digital Object Identifier Management Section

   7.5 ฝ่ายเชื่อมโยงสารสนเทศการวิจัย

Research Information and Data Interoperability Section

   7.6 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information and Public Relation Group

8.  กลุ่มตรวจสอบภายใน

Internal Audit Group

9.  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Public Sector Development Group

10. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

Anti-Corruption Operation Center


© 2013 National Research Council of Thailand ipv6 ready